เงื่อนไข

▾ ข้อตกลงและเงื่อนไขการขายสินค้า (Standard Terms and Conditions of Sale)
▾ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อฉบับมาตรฐาน (Standard Terms and Conditions of Purchase)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการขายสินค้า (Standard Terms and Conditions of Sale)

 

  1. การตีความ
   "ผู้ซื้อ" หมายถึง บุคคลซึ่งตอบรับใบเสนอราคาของผู้ขายในการซื้อขายสินค้าหรือในกรณีที่คำสั่งซื้อสินค้าของบุคคลดังกล่าวได้รับการยอมรับโดยผู้ขาย
   "ผู้ขาย" หมายถึง บริษัท ไอแมกซ์ เทคโนโลจีส์ (ไทยแลนด์) จากัด จดทะเบียนเลขที่ 0105551099040
   "สินค้า" หมายถึง สินค้า (ซึ่งรวมถึงสินค้าที่ส่งเป็นงวดๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้า) ซึ่งผู้ขายจะจัดหาตามข้อตกลงฉบับนี้
   "ข้อตกลง" หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขการขายสินค้าภายใต้เอกสารฉบับนี้ (เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขพิเศษใดๆที่ตกลงกันโดยทำเป็นหนังสือระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขาย
   "สัญญา" หมายถึง สัญญาสำหรับการซื้อขายสินค้า

    

  2. การขายสินค้าโดยทั่วไป
   2.1 ผู้ขายตกลงที่จะขายและผู้ซื้อตกลงที่ชื้อสินค้าตามที่กำหนดในใบเสนอราคาของผู้ขายซึ่งได้ตอบตกลงโดยผู้ซื้อแล้ว หรือคำสั่งซื้อที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ซื้อที่ได้รับการตอบรับจากผู้ขายซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้โดยบังคับใช้กับสัญญาที่นอกเหนือไปจากข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆซึ่งอยู่ภายใต้ใบเสนอราคาซึ่งได้รับการตอบรับหรือถือว่าได้ตอบรับ หรือคำสั่งซื้อใดๆที่ทำขึ้นหรือได้ถือว่าทำขึ้นโดยผู้ซื้อ
   2.2 ข้อตกลงอื่นใดจะไม่ผูกพันภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เว้นแต่จะได้มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้แทนผู้มีอำนาจของผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งในกรณีของผู้ขายผู้มีอำนาจคือกรรมการบริษัท

    

  3. สินค้าที่ๆไม่สามารถยกเลิกการสั่ง, คืน, เปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการส่งสินค้าได้
   3.1 ในกรณีที่สินค้าถูกระบุหรือเป็นสินค้าประเภทที่ไม่สามารถยกเลิกการสั่ง, คืน, เปลี่ยน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการส่งสินค้าได้ตามที่ระบุในใบเสนอราคาหรือคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ (กรณีที่ได้รับการตอบรับจากผู้ขาย) จะก่อให้เกิดสัญญาและผูกพันคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าทั้งหมดที่ระบุว่าไม่สามารถยกเลิกการสั่งและเปลี่ยนแปลงโดยผู้ซื้อ หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการส่งสินค้าที่เกินไปจากวันที่กำหนดไว้ โดยผู้ซื้อไม่สามารถคืนสินค้าได้ในทุกกรณีซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะแค่ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
   3.2 การปฏิบัติตามสัญญาใดๆหรือความรับผิดใดๆของผู้ซื้อที่มีต่อผู้ขายจะถูกรวมอยู่ในราคาสินค้าเต็มจำนวนโดยไม่ขึ้นอยู่กับว่า(1) สินค้าจะได้ขนส่งไปยังผู้ซื้อแล้วหรือไม่และ/หรือ (2) สินค้ายังคงถูกเก็บไว้ในโกดังเก็บสินค้าของผู้ขายหรือไม่ และ/หรือ (3) สินค้าจะถูกผลิตโดยผู้ผลิตสินค้าให้ผู้ขายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

    

  4. คำสั่งซื้อและข้อกำหนดในคุณสมบัติของสินค้า
   4.1 คำสั่งซื้อจะไม่ผูกพันผู้ขายจนกว่าจะได้รับการตอบรับเป็นหนังสือโดยผู้แทนผู้มีอำนาจของผู้ขาย
   4.2 จำนวนในการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำของสินค้าแต่ละรายการถูกกำหนดเมื่อมีการสอบถามหรือเมื่อมีคำสั่งซื้อ
   4.3 ผู้ขายสงวนสิทธิ์ในการกำหนดจำนวนในการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำหรือมูลค่าในการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำของสินค้าแต่ละรายการ
   4.4 คำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับจากผู้ขายไม่อาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยผู้ซื้อได้เว้นแต่จะได้มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขายที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าผู้ซื้อจะชดใช้ค่าเสียหายต่างๆซึ่งรวมถึง การขาดรายได้ ค่าใช้จ่าย (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและวัตถุดิบที่ใช้) ค่าเสียหายอื่นๆ ค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งเป็นผลมาจากการยกเลิกการคำสั่งซื้อ

    

  5. ราคาสินค้า
   5.1 ราคาสินค้าเป็นไปตามราคาที่เสนอโดยผู้ขาย การมีผลของราคาที่เสนอจะถือว่ามีความถูกต้องเมื่อเวลาที่มีการออกใบเสนอราคาเท่านั้น ราคาที่เสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนสินค้า การผันผวนของค่าเงิน การขายก่อน (prior sale) การแก้ไขราคาของโรงงาน หรือ การเพิกถอนสินค้าโดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาจากผู้ขายโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า
   5.2 ผู้ขายสงวนสิทธิในการเพิ่มราคาสินค้าอันเนื่องมาจากเหตุที่ค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้ขายที่เพิ่มขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้โดยผู้ขายจะแจ้งต่อผู้ซื้อ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการส่งมอบสินค้า
   5.2.1 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อยู่เหนืออำนาจการควบคุมของผู้ขาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับค่าเงิน การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของค่าจ้างแรงงาน วัตถุดิบ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิต หรือ
   5.2.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันส่งมอบสินค้า ปริมาณและคุณสมบัติของสินค้าที่มีการร้องขอโดยผู้ซื้อหรือการส่งสินค้าล่าช้าอันเนื่องมาจากคำสั่งของผู้ซื้อที่ต้องให้ข้อมูลและคำสั่งอย่างเพียงพอกับผู้ขาย
   5.3 ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ขาย

    

  6. ข้อกำหนดในการชำระราคาสินค้า
   6.1 ภายใต้ข้อตกลงพิเศษใดๆที่ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ขายมีสิทธิออกใบแจ้งหนี้แก่ผู้ซื้อสำหรับราคาของสินค้าณ เวลาใดๆเวลาหนึ่งหลังจากที่ได้ทำการส่งมอบสินค้า
   6.2 ผู้ซื้อจะต้องชำระราคาค่าสินค้าโดยไม่มีการหักเงินใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในการซื้อเชื่อที่ผู้ขายให้กับผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ขายมีสิทธิที่จะเรียกคืนราคา โดยไม่คำนึงว่าจะได้ทำการส่งมอบสินค้านั้นและกรรมสิทธิ์ในสินค้าได้โอนไปยังผู้ซื้อแล้วหรือไม่ ระยะเวลาในการชำระราคาสินค้าถือเป็นสาระสำคัญของสัญญา
   6.3 ถ้าผู้ซื้อไม่ทำการชำระราคาเมื่อถึงกำหนดเวลาชำระ ผู้ขายมีสิทธิดังต่อไปนี้โดยประการที่จะไม่กระทบต่อสิทธิใดๆหรือการเยียวยาความเสียหายใดๆที่มีต่อผู้ขาย
   ก. ยกเลิกสัญญา หรือระงับการส่งมอบสินค้าใดๆชั่วคราวแก่ผู้ซื้อ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สัญญาเดียวกับสินค้าซึ่งไม่ได้ชำระราคาดังกล่าว หรือภายใต้สัญญาอื่นใด และ/หรือ
   ข. จัดสรรเงินจากการชำระค่าสินค้า (หรือค่าสินค้าที่จัดหาให้) ของผู้ซื้อ ภายใต้สัญญาอื่นใดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
   6.4 ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่กระทำการชำระราคาสินค้าตามที่ได้ตกลงไว้ในข้อกำหนดการชำระราคาสินค้า ผู้ขายจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9 ต่อวันจากยอดค้างชำระ
   6.5 ผู้ซื้อไม่สามารถหักกลบหรือหักค่าใช้จ่ายใดๆกับการชำระราคาค่าสินค้าเมื่อมีข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับการผิดการรับประกัน หรือข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับข้อกำหนดใดๆในสัญญา

    

  7. การส่งมอบสินค้า
   7.1 การส่งมอบสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ขายหรือผู้ขนส่งส่งมอบสินค้า ณ ที่อยู่ของผู้ซื้อตามที่ได้แจ้งไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ หรือโดยดุลยพินิจของผู้ขาย การส่งมอบสินค้าอาจกระทำโดยผู้ซื้อมาทำการรับมอบสินค้า ณ สถานที่ทำการของผู้ขายภายในเวลาใดๆที่ผู้ขายแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่าสินค้าพร้อมสำหรับการรับมอบแล้ว
   7.2 วันที่ระบุไว้สำหรับการส่งมอบสินค้าเป็นเพียงวันที่คาดหมายเท่านั้น และผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความล่าช้าใดๆในการส่งมอบสินค้าไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
   7.3 ผู้ซื้อไม่มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการส่งมอบสินค้า เว้นแต่ว่าได้ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อและได้รับการยอมยินยอมจากผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษร
   7.4 เมื่อสินค้าถูกส่งมอบเป็นครั้งๆ การส่งมอบแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดสัญญาที่แยกต่างหากจากกัน และการที่ผู้ขายผิดสัญญาในครั้งใดครั้งหนึ่งหรือมากกว่าหนี่ง ครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าเนื่องจากการส่งมอบสินค้า คุณภาพของสินค้า หรือกรณีอื่นใด)ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ซื้อที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งปวงที่ได้ทำไว้กับผู้ขาย

    

  8. กรรมสิทธิ์ในสินค้า
   กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อจนกว่าผู้ซื้อจะชำระราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ขายจนครบถ้วน

    

  9. การรับประกันและความรับผิด
   9.1 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ผู้ขายขอรับประกันว่าสินค้าจะเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งปวงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของลินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบสินค้าและปราศจากความบกพร่องในการออกแบบ เนื้อวัสดุ หรือฝีมือการผลิตเป็นระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่ส่งมอบสินค้า แล้วแต่ว่ากำหนดใดจะสิ้นสุดก่อน
   9.2 การรับประกันดังกล่าวที่ให้ไว้โดยผู้ขายอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
   9.2.1 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ความบกพร่องของสินค้าเกิดขึ้นจาก การออกแบบใด การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ คุณสมบัติของลินค้าซึ่งเกิดจากการจัดหาโดยผู้ซื้อ หรือจากการใส่บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือการจงใจทำให้เกิดความเสียหาย หรืความประมาทเลินเล่อ หรือจากสภาพการใช้งานที่ผิดปกติ หรือการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ขาย (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อัษร) การใช้ที่ผิดวิธี การดัดแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ขาย
   9.2.2 การรับประกันดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึง ส่วนใดๆของสินค้า วัสดุ หรือ อุปกรณ์ใดๆที่ไม่ได้ผลิตโดยผู้ขายโดยผู้ซื้อมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากการรับประกันเท่าที่ผู้ผลิตได้ให้การรับประกันใดๆไว้ต่อผู้ขายเท่านั้น ในกรณีดังกล่าวผู้ซื้อเข้าใจว่าผู้ขายกระทำการเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ขาย โดยที่โรงงานหรือเจ้าของสิทธิในสินค้าจะรับผิดชอบต่อผู้ซื้อและบุคคลภายนอกในความรับผิดทั้งหลายหรือการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าเสียหายใดๆ หรือหนี้สินใดๆ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสินค้าดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดใดๆต่อผู้ซื้อหรือบุคคลภายนอกสำหรับ ค่าเสียหายโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือที่เกิดจากภาระภาษี หรือที่เป็นผลต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายทั่วไป หรือค่าเสียหายพิเศษ
   9.2.3 การเรียกร้องค่าเสียหายใดๆโดยผู้ซื้อซึ่งเกิดจากความไม่เพียงพอของปริมาณสินค้า หรือความบกพร่องในคุณภาพหรือสภาพของสินค้า หรือความผิดพลาดที่สินค้าไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (ไม่ว่าจะได้มีการปฎิเสธการส่งมอบโดยผู้ซื้อหรือไม่ก็ตาม) จะต้องแจ้งต่อผู้ขายภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการส่งมอบสินค้า (ในกรณีที่ข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดไม่ปรากฎในขณะที่ทำการตรวจสอบสินค้าโดยสมควร) หรือภายในระยะเวลาอันสมควรหลังจากที่มีการค้นพบความบกพร่องหรือความผิดพลาด โดยที่ผู้ซื้อผูกพันที่จะชำระราคาสินค้าโดยถือว่าสินค้าได้มีการส่งตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
   9.2.4 ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของปริมาณหรือสภาพของสินค้าหรือความผิดพลาดจากการที่สินค้าไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้จะต้องแจ้งแก่ผู้ขายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ขายจะเปลี่ยนสินค้า (หรือในส่วนที่เป็นปัญหา)โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด หรือโดยภายในดุลยพินิจของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว
   9.2.5 สินค้าที่ผู้ซื้อส่งคืนไปยังผู้ขายจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงภัยของผู้ซื้อเว้นแต่จะมีสัญญาอื่นที่ตกลงกันก่อนหน้าระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ผู้ซื้อมีหน้าที่ที่จะต้องส่งสินค้าที่ส่งคืนโดยบรรจุหีบห่อโดยถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยและรวมถึงเอกสารจำเป็นที่เกี่ยวข้อง
   9.2.6 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อหรือไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาในกรณีที่มีความล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หากความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจควบคุมโดยทั่วไปของผู้ขาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะ) ความล่าช้า การผิดสัญญาหรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในส่วนของผู้จัดหา หรือผู้จัดหาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้จัดหาสินค้าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ผู้ขายเพื่อนำมาขายต่อให้ผู้ซื้ออีกทอด
   9.2.7 เว้นแต่ตามที่ได้ตกลงกันในข้อตกลงฉบับนี้และภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย การรับประกันอื่นๆโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยายถูกปฏิเสธอย่างชัดแจ้งและไม่รวมอยู่ในการรับประกันนี้ ซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยปริยาย หรือ การรับประกันใช้งานตามวัตถุประสงค์ของสินค้า รวมถึงหน้าที่และความรับผิดอื่นๆ
   9.2.8 ถ้อยคำหรือข้อมูลใดๆที่ได้ให้ไว้โดยผู้ขายว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปตามกฎหมายกำหนด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะแค่ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารตะกั่วหรือผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดสารอันตราย) ซึ่งได้รับโดยผู้จัดหาจากผู้ผลิตหรือโรงงานและผู้จัดหาไม่รับประกันความถูกต้องและไม่รับผิดต่อความผิดพลาดของกับข้อมูลดังกล่าวโดยผู้ซื้อยินยอมรับความเสี่ยงในข้อมูลดังกล่าวนั้นเอง

    

  10. การตรวจสอบสินค้าและการคืนสินค้า
   10.1 ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้าและปฏิเสธการรับสินค้าที่เสียหาย บกพร่อง หรือสินค้าไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ในการปฏิเสธการรับสินค้าผู้ซื้อจะต้องแจ้งผู้ขายเป็นหนังสือถึงการปฏิเสธการรับสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าและดำเนินการขอ หมายเลขในการอนุมัติให้คืนสินค้า (RMA) จากผู้ขาย มิฉะนั้นจะถือว่าสินค้าได้รับไว้โดยผู้ซื้อเว้นแต่ผู้ซื้อจะได้ทำการแจ้งการปฏิเสธการรับสินค้าพร้อมทั้งเหตุผลเป็นลายลักษณ์อัษรไปยังผู้ขายดังที่กล่าวมาแล้วภายใน10 วันนับจากที่ได้รับ RMA เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนแก่ผู้ขาย โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งและต้องแสดง RMA ให้ปรากฎชัดเจนภายนอกบรรจุภัณฑ์โดยผู้ขายสงวนสิทธิ์ในการรับสินค้าที่ถูกปฏิเสธการรับในกรณีที่ไม่ปรากฎ RMA
   10.2 ถ้าสินค้าที่เตรียมโดยผู้ขายไม่เป็นไปตามสัญญา ผู้ขายจะต้องรับผิดต่อผู้ซื้อภายใต้ทางเลือกใดทางเลือหนึ่งโดยอาจเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงิน หรือคืนเงินเข้าบัญชีผู้ซื้อภายใต้เงื่อนไขที่ว่า (ก) ผู้ขายจะต้องได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนดไว้ถึงรายละเอียดซึ่งอธิบายถึงความบกพร่องหรือความผิดพลาดดังกล่าว (ข) สินค้าดังกล่าวต้องถูกส่งคืนไปยังผู้ขาย และ (ค) การตรวจสอบสินค้าดังกล่าวโดยผู้ขายได้เปิดเผยจนเป็นที่พอใจแก่ผู้ขายถึงความบกพร่องหรือความผิดพลาดที่มีอยู่และไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ หรือการใช้ที่ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อหรือ การดัดแปลงสินค้า ความเสียหายที่เกิดจาการขนส่ง การปฏิบัติที่ผิดวิธี การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การซ่อมแซม หรือการทดสอบที่ไม่ถูกต้อง

    

  11. การชดใช้ค่าเสียหาย
   11.1 ในการเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้ซื้อในกรณีที่การใช้สินค้าหรือการขายสินค้าก่อให้เกิดการล่วงละเมิดต่อสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิตามสัญญาใด ๆของบุคคลอื่น ผู้ขายจะต้องชดใช้ในความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้น ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามคำพิพากษาหรือที่เกิดขึ้นต่อผู้ขาย หรือที่ผู้ขายได้จ่ายเพื่อทำการตกลงในการเรียกร้องค่าเสียหายภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้จนเป็นที่พอใจของผู้ขาย
   11.1.1 ผู้ขายจะเป็นผู้ควบคุมในการดำเนินการหรือเจรจาต่อรองในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
   11.1.2 ผู้ซื้อจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ขายตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการหรือเจรจาต่อรอง
   11.1.3 ผู้ขายมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้ซื้อดำเนินการใดตามสมควรโดยการทำให้น้อยลงหรือลดความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ หรือ   ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ขายจะต้องรับผิดในการชดใช้ให้แก่ผู้ขายภายใต้เงื่อนไขข้อนี้ และ
   11.1.4 ผู้ซื้อยินยอมให้ผู้ขายมีสิทธิในผลประโยชน์ ดังนั้นผู้ซื้อจะต้องให้ผลประโยชน์แก่ผู้ขายสำหรับค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่ผู้ซื้อได้รับตามคำพิพากษา (โดยความยินยอมไม่สามารถเพิกถอนได้) โดยเกี่ยวเนื่องกับการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว ซึ่งจ่ายโดยบุคคลภายนอก
   11.2 ผู้ขายไม่รับผิดต่อการสูญเสียรายได้ ค่าเสียโอกาส ความเสียหายอันเกิดแก่พฤติการณ์พิเศษ ค่าปรับ ภาระภาษี ค่าเสียหายโดยอ้อม ความสูญเสียหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ หรือเหตุการณ์หรือสาเหตุอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในสัญญานี้
   11.2.1 การส่งมอบที่ล่าช้าไปกว่าวันที่กำหนดในการส่งมอบสินค้า
   11.2.2 การเข้ากันไม่ได้ของสินค้ากับอุปกรณ์/ชิ้นส่วนอื่นๆที่ผู้ซื้อต้องการใช้ร่วมกันกับสินค้าที่ซื้อจากผู้ขาย
   11.2.3 ความตายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นต่อบุคคลหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้สินค้า
   11.2.4 การผิดสัญญาหรือการทำละเมิดหรือประมาทหรือความผิดพลาดใดๆที่เกิดโดยผู้ขายหรือลูกจ้างของผู้ขาย
   11.2.5 การผิดสัญญาหรือการทำละเมิดหรือความผิดพลาดใดๆซึ่งเป็นผลมาจากผู้ซื้อเนื่องจากเหตุดังกล่าวข้างต้น
   11.2.6 ความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องในคุณภาพ ปริมาณหรือสภาพของสินค้าหรือการที่สินค้าไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

    

  12. การผิดสัญญา/การผิดนัด
   เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ก่อให้เกิดการผิดสัญญาโดยผู้ซื้อ
   12.1 ผู้ซื้อฝ่าฝืนหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงและ/หรือสัญญา และไม่ทำการแก้ไขภายในสิบห้า (15) วันนับจากผู้ขายได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
   12.2 ผู้ซื้อจัดหาหรือนำมาหรือก่อให้มีการจัดหาหรือนำมาซึ่งข้อความหรือข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ผู้ขายที่อาจทำให้วัตถุประสงค์ของธุรกรรมใดๆตามสัญญานี้นั้นเสียไปหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติของผู้ขายภายใต้ข้อตกลงและ/หรือตามสัญญานี้
   12.3 ผู้ซื้อไม่ชำระราคาตามใบแจ้งหนี้หรือใบแจ้งราคาสินค้า
   12.4 ผู้ซื้อเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเข้าสู่การชำระบัญชีหรือยื่นคำขอล้มละลายหรือยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการหรือได้รับคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือคำสั่งชั่วคราวหรือเป็นอันสิ้นสุดที่คล้ายกัน โดยความสมัครใจหรือไม่ก็ตาม
   12.5 ธุรกิจของผู้ซื้อถูกระงับชั่วคราวหรือเลิกประกอบการซึ่งออกเป็นคำสั่งจากหน่วยงานราชการหรือคำสั่งศาล
   12.6 การกระทำของผู้ซื้อก่อให้ความเสียหายหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของผู้ขาย หรือ
   12.7 ผู้ซื้อหยุดดำเนินการประกอบธุรกิจหรือมีเหตุที่อาจทำให้ (threatens) หยุดดำเนินการประกอบธุรกิจ ในทางการค้าปกติ หรือละทิ้งธุรกิจในส่วนที่สำคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ละทิ้งภาระหน้าที่หรือทรัพย์สินซึ่งผู้ขายเห็นว่าการกระทำนั้นอาจกระทบในทางลบต่อธุรกรรมที่กำหนดภายใต้และตามสัญญานี้

    

  13. การเลิกสัญญา
   13.1 ผู้ขายอาจบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ซื้อทำผิดข้อตกลงหรือสัญญาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขเป็นเวลาสิบห้า (15) วันหลังจากวันที่ได้มีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ซื้อ หรือ ถ้าการทำผิดข้อตกลงหรือสัญญาเช่นนั้นไม่สามารถแก้ไขได้โดยมีเหตุอันสมควรภายในสิบห้า (15) วัน ถ้าหากผู้ซื้อไม่ได้ยอมรับภาระที่สำคัญและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเริ่มแก้ไขข้อที่ผิดสัญญานั้นภายในเวลาสิบห้า (15) วัน
   13.2 การเลิกสัญญาจะไม่ทำให้เสื่อมสิทธิใดๆหรือกระทบต่อสิทธิ หรือสิทธิเรียกร้องใดๆของผู้ขายและความรับผิดใดๆของลูกหนี้ตามข้อตกลงและสัญญา

    

  14. ข้อจำกัดความรับผิด
   ความรับผิดของผู้ขายสำหรับข้อเรียกร้องใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ใด หรือสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นผลมาจากสัญญา หรือจากการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ จะต้องไม่เกินจำนวนราคาของค่าสินค้าและบริการ โดยไม่รวมถึงการสูญเสียรายได้ ค่าเสียโอกาส ความเสียหายอันเกิดแก่พฤติการณ์พิเศษ ค่าปรับ ภาระภาษี ค่าเสียหายโดยอ้อม ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

    

  15. การไม่สละสิทธิ
   ผู้ซื้อจะตกลงและยืนยันว่าการที่ผู้ขายมิได้ดำเนินการใช้สิทธิหรืออำนาจภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้สัญญาใดๆไม่เป็นการสละสิทธิดังกล่าวของผู้ขายและการใช้สิทธิหรืออำนาจบางส่วนโดยผู้ขายภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่เป็นการทำให้ผู้ขายเสียสิทธิหรืออำนาจอื่นใดหรือทำให้สิทธิสิ้นไปในการใช้สิทธอันใด

    

  16. กฎหมายที่ใช้บังคับ
   16.1 สัญญาและข้อตกลงทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความให้เป็นไปตามกฎหมายไทย โดยไม่รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายและ คู่สัญญาจะต้องฟ้องคดีภายในเขตอำนาจศาลไทยเท่านั้นบทบัญญัติของอนุสัญญาของสหประชาชาติเรื่องสัญญาสำหรับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่นำมาใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้และสัญญา
   16.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ซื้อจะต้องป้องกัน ชดใช้ หรือไม่ก่อให้เกิดเสียหายต่อผู้ขาย กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน ของผู้ขายหรือไม่ก่อให้เกิดความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในศาล ค่าทนายความซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
   16.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดใดๆของคู่สัญญา ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย การตีความ การปฏิบัติตามสัญญา ผลทางกฎหมายของสัญญาและข้อตกลงจะอยู่ภายในบังคับและตีความตามกฎหมายไทยและคู่สัญญาจะต้องฟ้องคดีภายในเขตอำนาจศาลไทยเท่านั้น

    

  17. การมีหนี้สินล้นพ้นตัว
   ข้อตกลงข้อนี้จะมีผลบังคับใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
   17.1 ผู้ซื้อยินยอมเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้ (โดยอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัท) หรือกลายเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ (ในกรณีที่เป็นบริษัท) ได้รับคำสั่งทางปกรองให้ดำเนินการชำระบัญชี (นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการรวมกิจการหรือการฟื้นฟูกิจการ) หรือ
   17.1.1 ถูกยึดทรัพย์ ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือ
   17.1.2 ผู้ซื้อหยุดดำเนินการประกอบธุรกิจหรือมีเหตุที่อาจทำให้ (threatens) หยุดดำเนินการประกอบธุรกิจ หรือ
   17.1.3 ผู้ขายได้รับทราบถึงเหตการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อผู้ซื้อและได้แจ้งแก่ผู้ซื้อถึงเหตุดังกล่าว
   17.2 ถ้าข้อตกลงข้อนี้ใช้บังคับผู้ขายมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาหรือระงับการส่งการส่งสินค้าชั่วคราวโดยปราศจากความรับผิดใดต่อผู้ซื้อโดยประการที่จะไม่ก่อให้เสื่อมสิทธิใดๆหรือการเยียวยาความเสียหายใดๆที่มีต่อผู้ขาย และในกรณีที่มีสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบไปยังผู้ซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระราคาสินค้าดังกล่าวให้กำหนดเวลาในการชำระราคาสินค้าถึงกำหนดชำระและผู้ซื้อต้องชำระแก่ผู้ขายโดยทันทีโดยไม่คำนึงข้อสัญญาอื่นที่กำหนดไว้ต่างกัน
   17.3 โดยไม่คำนึงข้อสัญญาอื่นที่กำหนดไว้ต่างกันถ้าผู้ขายเห็นว่าในกรณีใดกรณีหนึ่งสภาพทางการเงินของผู้ซื้อไม่อาจทำให้มีการดำเนินการขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้ ผู้ขายอาจเรียกให้ผู้ซื้อชำระราคาสินค้าล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วน

    

  18. การปฏิบัติตามข้อบังคับการส่งออก
   18.1 ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ภายใต้การนำเข้าของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางในการชำระค่าภาษีที่เกิดขึ้นหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   18.2 การชำระเงินหรือจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่ผู้ขายจะต้องชำระเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารหรือโดยคำสั่งของธนาคารซึ่งเป็นธนาคารในประเทศไทยโดยความยินยอมของผู้ขายก่อนที่จะมีการส่งมอบสินค้า

    

  19. ข้อตกลงทั้งปวง
   19.1 ข้อตกลงฉบับนี้รวมถึงราคา ปริมาณ และ รายการของสินค้าในใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการตามที่ได้กำหนดไว้ก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้าและบริการดังกล่าวซึงไม่อาจบอกล้างหรือบอกเลิกได้โดยผู้ซื้อเว้นแต่จะเป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้
   19.2 ข้อกำหนดในข้อตกลงทั้งหมดให้ใช้แทนที่ความตกลงที่มีก่อนหน้าทั้งหมดที่ได้ทำด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร สัญญาและความเข้าใจของคู่สัญญาอันเกี่ยวกับเนื้อหาภายในข้อตกลงที่มีมาก่อนหน้านี้ โดยผู้ขายอาจแก้ไขเพิ่มเติมงื่อนไขฉบับนี้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ซื้อ
   19.3 หากข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบังคับไม่ได้ โดยอำนาจศาลที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจ ข้อตกลงดังกล่าวให้แยกส่วนออกจากข้อตกลงฉบับนี้ ความชอบด้วยกฎหมาย หรือการบังคับได้ของข้อความส่วนที่เหลือมิให้ถูกกระทบหรือเสื่อมเสียไปแต่อย่างใดโดยยังคงมีผลและบังคับต่อไปโดยสมบูรณ์
   19.4 ผู้ซื้อไม่อาจให้หรือโอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆของผู้ซื้อภายใต้สัญญาที่ทำระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเว้นแต่จะได้ตกลงกับผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษร
   19.5 ผู้ซื้อเข้าใจและยอมรับว่าข้อตกลงและเงื่อนไขใดที่ตกลงและกำหนดไว้ในใบสั่งซื้อหรือเอกสารอื่นใดที่ยื่นโดยผู้ซื้อซึ่งแตกต่างหรือขัดแย้งกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆในข้อตกลงฉบับนี้จะถูกปฏิเสธผู้ขายและจะถูกแทนที่โดยข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆในข้อตกลงฉบับนี้
  20. เหตุสุดวิสัย
   ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในกรณีที่มีความล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญานี้อันเป็นผลมาจากเหตุที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ใดที่อยู่เหนืออำนาจการควบคุมของผู้ขาย ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะ การกระทำของธรรมชาติ การกระทำของศัตรู การก่อการร้าย การกระทำหรือไม่กระทำการใดๆของผู้ขาย ข้อกำหนดของกฎหมาย หรือภายใต้อำนาจของกองทัพ ข้อกำหนดของหน่วยราชการ การนัดหยุดงาน การปิดงานหรือความยุ่งยากด้านแรงงาน พายุเฮอริเคน พายุไซโคลน พายุหมุน หรือภัยธรรมชาติอย่างอื่นที่ใกล้เคียง แผ่นดินไหว อัคคีภัย อุทกภัย โรคระบาด การห้ามเรือเข้าหรือออกจากท่าเรือ สงคราม การจลาจล หรือค่าเสียหายทั่วไป หรือค่าเสียหายพิเศษ

 

IMT(TH)-SLS-FORM-02 REV 00 (STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE)_110120

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อฉบับมาตรฐาน (Standard Terms and Conditions of Purchase)

ใบสั่งซื้อฉบับนี้ก่อให้เกิดเป็นสัญญาเบ็ดเสร็จ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สัญญา") ระหว่าง บริษัท ไอแมกซ์ เทคโนโลจีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ") กับผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ขาย")

 1. คำจำกัดความ
  คำต่อไปนี้ที่ปรากฏในใบสั่งซื้อฉบับนี้ให้มีความหมายดังนี้
  "สินค้าที่ผลิตตามคำสั่ง" หมายความว่า สินค้าใด ๆ ที่ผลิตสำหรับผู้ซื้อโดยเฉพาะตามรายการเฉพาะของสินค้า หรือคำสั่งของผู้ซื้อ
  "สินค้า" หมายความว่า สินค้าตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ ซึ่งหมายความรวมถึงสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งและสินค้ามาตรฐาน
  "สินค้ามาตรฐาน" หมายความว่า สินค้าต่าง ๆ ที่ผู้ขายเสนอขายให้แก่ลูกค้าอื่น ๆ ด้วยนอกจากผู้ซื้อ หรือสินค้าที่ผู้ขายเก็บสำรองไว้ในคลังสินค้าเป็นปกติในการดำเนินธุรกิจ
  "การบริการ" หมายความว่า การบริการที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ
  "รายการเฉพาะของสินค้า" หมายความว่า ข้อความที่ระบุรายละเอียดของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงโดยการกำหนดวัสดุที่ใช้ มิติ และรายละเอียดอื่น ๆ ของสินค้าซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสี แบบ ภาพร่าง การออกแบบ ตัวอย่าง มาตรฐานสินค้าและส่วนประกอบหรือคำอธิบายลักษณะของสินค้า หรือข้อความที่ระบุรายละเอียดของการบริการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

   

 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อ
  2.1. ใบสั่งซื้อฉบับนี้เป็นคำเสนอของบริษัท ไอแมกซ์ เทคโนโลจีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อซื้อสินค้าหรือการบริการจากผู้ขายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
  2.2. ผู้ขายจะแจ้งรับหรือปฏิเสธใบสั่งซื้ออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมาย โทรเลข หรือโทรสารพร้อมทั้งตารางเวลาการส่งมอบที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาสาม (3) วันทำการหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตามการเริ่มดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขายให้ถือว่าเป็นการตอบรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
  2.3. ข้อเสนอใด ๆ ของผู้ขายสำหรับการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือความพยายามใด ๆ ของผู้ขายไม่ว่าในระดับใดที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในคำเสนอนี้ให้ถูกปฏิเสธโดยผลของสัญญาฉบับนี้
  2.4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งใบสั่งซื้อฉบับนี้มีผลเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ในระหว่างคู่สัญญา และไม่มีข้อกำหนด หรือเงื่อนไข หรือสัญญาโดยวาจา หรือข้อผูกมัดที่เกี่ยวข้องอื่นใดมีผลผูกพันผู้ซื้อ หรือมีผลบังคับ เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

   

 3. ราคา
  3.1. ราคาสินค้าที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อฉบับนี้ หรือเอกสารแนบท้ายใด ๆ ที่มีการอ้างอิงถึงในใบสั่งซื้อฉบับนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาของใบสั่งซื้อฉบับนี้ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
  3.2. ผู้ขายรับรองว่าราคาสำหรับสินค้ามาตรฐานที่มีการสั่งซื้อเป็นราคาสินค้าที่ไม่สูงไปกว่าราคาสินค้าที่ต่ำที่สุด ณ เวลาที่มีการส่งมอบสินค้าอันเป็นราคาที่    ผู้ขายคิดกับลูกค้ารายอื่นที่สั่งซื้อสินค้าเช่นเดียวกับผู้ซื้อทั้งในด้านปริมาณและการส่งมอบ
  3.3. หากผู้ขายลดราคาสินค้ามาตรฐานที่มีการสั่งซื้อภายใต้สัญญาฉบับนี้ให้แก่ลูกค้ารายอื่นของผู้ขายที่สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวในคุณภาพและปริมาณเดียวกัน ราคาของสินค้ามาตรฐานภายใต้สัญญาฉบับนี้ที่ยังไม่มีการจัดส่งจะถูกปรับลดลงเท่ากับราคาสินค้ามาตรฐานที่ได้รับการลดราคาแล้วตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้

   

 4. รายการเฉพาะของสินค้าและการเปลี่ยนแปลงสินค้า
  4.1. ผู้ขายจะไม่ดัดแปลง ทำให้แตกต่างไปจาก หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ ที่ระบุไว้ในรายการเฉพาะของสินค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อล่วงหน้า
  4.2. ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการเฉพาะของสินค้า วิธีการบรรจุหีบห่อ หรือการส่งมอบ และ/หรือสถานที่ในการส่งมอบโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ขายไม่ว่าในเวลาใด ๆ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาสินค้าใดหรือเวลาในการส่งมอบสินค้าใดอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ขายและผู้ซื้อจะทำการเจรจาต่อกันและทำการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและ/หรือตารางเวลาการส่งมอบสินค้าอย่างเป็นธรรม และผู้ซื้อจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลงในคำสั่งเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
  4.3. ผู้ขายจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ซื้อสำหรับความสูญหาย ความรับผิด ค่าเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือการให้บริการใด ๆ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ซื้อหรือไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ

   

 5. คุณภาพของสินค้าและการบริการ
  5.1. ผู้ขายรับรองต่อผู้ซื้อว่าสินค้าและการบริการที่ผู้ขายจะต้องจัดเตรียมนั้น
  5.1.1. ปราศจากความชำรุดบกพร่อง
  5.1.2. สอดคล้องกับปริมาณ คุณภาพและคำอธิบายตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อและรายการเฉพาะของสินค้าหรือมาตรฐานใด ๆ ที่มีการกล่าวหรืออ้างถึงในใบสั่งซื้อหรือเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ
  5.1.3. ใช้วัสดุและแรงงานฝีมือชั้นหนึ่ง ผลิตโดยผู้ที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยอาศัยความระมัดระวังและทักษะตามสมควร
  5.1.4. เป็นของแท้ หรือทำจากส่วนประกอบ/วัสดุที่เป็นของแท้
  5.1.5. เป็นไปตามรายการเฉพาะของสินค้าหรือการสาธิตใด ๆ ที่จัดเตรียมหรือแสดงโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในทุกด้าน
  5.1.6. ได้มาตรฐานหรือสามารถใช้งานได้ตามที่ระบุในใบสั่งซื้อหรือเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ
  5.1.7. เป็นไปตามวัตถุประสงค์(ถ้ามี)ซึ่งระบุไว้ในใบสั่งซื้อไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
  5.1.8. เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการบริการ คำรับรองข้างต้นมีผลสมบูรณ์สำหรับระยะเวลา 1 ปีหรือมากกว่าตามที่ผู้ขายและผู้ซื้ออาจตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
  5.2. ผู้ขายจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ซื้อสำหรับความสูญหาย ความเสียหาย การบาดเจ็บ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความชำรุดบกพร่องของสินค้า ความไม่สอดคล้องกันระหว่างสินค้ากับคำสั่งซื้อสินค้า แรงงานฝีมือ การออกแบบ หรือการบริการที่จัดเตรียม หรือจัดหาโดยผู้ขายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือความชำรุดบกพร่อง หรือความผิดพลาดอื่นใดในกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ นอกจากนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซม ทดแทน หรือทำให้สินค้าที่ชำรุดบกพร่องหรือสินค้าใด ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมตามความต้องการของผู้ซื้อโดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
  5.3. ผู้ขายตกลงและยินยอมให้ผู้ซื้อโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อตามคำรับรองที่ระบุในข้อ 5.1 แห่งสัญญานี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบุคคลซึ่งซื้อสินค้าหรือการบริการจากผู้ซื้อ

   

 6. เวลาในการส่งมอบและจัดส่งสินค้าเป็นสาระสำคัญแห่งใบสั่งซื้อฉบับนี้
  ในกรณีที่ไม่มีการส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการในวันที่กำหนด ผู้ซื้ออาจยกเลิกใบสั่งซื้อฉบับนี้ได้โดยไม่มีเบี้ยปรับหรือความรับผิดใด ๆ การเปลี่ยนแปลงวันส่งมอบตามที่กำหนดไม่สามารถกระทำได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน การส่งมอบสินค้าแต่เพียงบางส่วนไม่สามารถกระทำได้ ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะส่งคืนสินค้าที่มีการส่งมอบก่อนกำหนด (มากกว่า 5 วันทำการ) หรือส่งมอบเกินจำนวนให้แก่ผู้ขายโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงภัยและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น การรับมอบสินค้าไม่ถือเป็นการสละสิทธิของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบล่าช้าและการปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งสัญญาฉบับนี้ในภายหน้า การบรรจุหีบห่อสินค้าทุกชิ้นต้องเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติทางการค้าที่ดีและสามารถป้องกันสินค้าจากความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพได้ ผู้ขายจะต้องจัดให้มีข้อมูลที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวกับ/การยก การจัดการและการจัดส่งสินค้า หมายเลขใบสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง และชื่อของผู้ชื้อและผู้ขายปรากฏอยู่ที่ตู้สินค้าทุก ๆ ตู้ ในการจัดส่งสินค้าแต่ละครั้งจะต้องมีใบกำกับการบรรจุหีบห่อสินค้าระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขสินค้า ลักษณะของสินค้า ปริมาณของสินค้า หมายเลขใบสั่งซื้อและวันที่ทำการจัดส่ง ผู้ซื้อจะเป็นผู้กำหนดวิธีการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ขาย ผู้ขายจะต้องใช้ความพยายามอย่างที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

   

 7. การตรวจสอบสินค้า การทดสอบสินค้า และคำรับรอง
  7.1. การตรวจสอบ การทดสอบและการรับมอบสินค้าครั้งสุดท้ายโดยผู้ซื้อให้ดำเนินการ ณ สถานที่ของผู้ซื้อ หรือ ณ สถานที่ของบุคคลภายนอกซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการซึ่งเป็นแหล่งที่มีการออกใบสั่งซื้อ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  7.2. ผู้ขายรับรองว่าสินค้าจะเป็นไปตามรายการเฉพาะของสินค้าและภาพร่างตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน
  7.2.1. ผู้ขายมีหน้าที่รับรองว่าสินค้าปราศจากความชำรุดบกพร่อง ความบกพร่องของวัสดุ ทักษะ การทำงาน และการผลิต
  7.2.2. สินค้าจะต้องเป็นไปตามเอกสาร และวิธีการใช้ รายการเฉพาะของสินค้า ภาพร่าง ตัวอย่าง หรือคำอธิบายอื่นใดตามที่กำหนดในใบสั่งซื้อ
  7.2.3. การให้บริการจะต้องกระทำอย่างมืออาชีพ
  7.2.4. สินค้าจะต้องเหมาะสมต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และ
  7.2.5. สินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน เว้นแต่จะมีการกำหนดและตกลงกันเป็นอย่างอื่น
  7.3. สินค้าที่ผู้ซื้อไม่รับมอบจะถูกส่งกลับให้แก่ผู้ขายโดยความเสี่ยงภัยและค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองสำหรับเป็นเครดิตในราคาเต็มจำนวน โดยไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิใด ๆ ของผู้ซื้อที่มีการกำหนดไว้ในสัญญานี้หรือโดยกฎหมาย การตรวจสอบหรือการทดสอบสินค้าไม่ถือเป็นการรับมอบสินค้าแต่อย่างใดและไม่ส่งผลต่อความรับผิดของผู้ซื้อภายใต้สัญญา
  7.4. ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับมอบสินค้าหรือการให้บริการใด ๆ ทั้งหมด หรือแต่บางส่วน (ไม่ว่าสินค้าหรือการให้บริการดังกล่าวจะมีการจัดส่งถึงผู้ซื้อและรับมอบโดยผู้ซื้อแล้วหรือไม่) หรือยกเลิกใบสั่งซื้อ หรือส่วนใด ๆ ของใบสั่งซื้อ หรือเลื่อนเวลาการรับมอบสินค้าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยปราศจากค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บสินค้าหรือความล่าช้าในกรณีดังต่อไปนี้
  7.4.1. ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามคำอธิบาย รายการเฉพาะของสินค้าและภาพร่างเกี่ยวกับสินค้าหรือการบริการที่ต้องจัดเตรียมอย่างเคร่งครัด และ/หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือมาตรฐานอื่นใดตามที่ต้องปฏิบัติ
  7.4.2. สินค้าหรือการบริการต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ผ่านการตรวจสอบหรือทดสอบตามเงื่อนไข หรือ
  7.4.3. ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้เงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าในด้านใด

   

 8. การปฏิบัติตามสัญญา
  8.1. นอกจากจะมีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร เวลาหรือระยะเวลา การส่งมอบ การจัดส่งสินค้า การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามสัญญาให้เสร็จสมบูรณ์ถือเป็นสาระสำคัญ ผู้ขายจะแจ้งต่อผู้ซื้อโดยทันทีถึงความล่าช้าในการส่งมอบ การจัดส่งสินค้า ความเสร็จสมบูรณ์ หรือการปฏิบัติตามสัญญา
  8.2. ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับสินค้าหรือการบริการที่ส่งมอบหรือให้บริการไม่ตรงตามกำหนด และ/หรือยกเลิกใบสั่งซื้อที่ระบุคำสั่งซื้อสินค้าหรือการบริการดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และ/หรือส่งคืนสินค้าใด ๆ ที่มีการส่งมอบแล้วแต่กลับไร้ประโยชน์อีกต่อไปเนื่องจากการปฏิเสธหรือการยกเลิกดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปฏิเสธ ยกเลิก หรือส่งสินค้าคืนตามที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่คำนึงสาเหตุแห่งความล่าช้า นอกจากนี้สิทธิดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกค่าเสียหายและการเยียวยาอื่นใดจากผู้ขายในกรณีที่ผู้ขายผิดสัญญา การปฏิเสธ ยกเลิก หรือส่งสินค้าคืนดังกล่าวไม่เป็นเหตุก่อให้เกิดความรับผิด ใด ๆ แก่ผู้ซื้อ

   

 9. การเปลี่ยนแปลง
  ผู้ขายจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แก่สี รายการเฉพาะของสินค้า การออกแบบ หรือส่วนประกอบของสินค้าหรือการให้บริการโดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ

   

 10. ใบกำกับสินค้า (ใบแจ้งหนี้) และการชำระเงิน
  10.1. ในการจัดส่งสินค้าแต่ละครั้งให้แยกใบกำกับสินค้าออกจากกัน ใบกำกับสินค้าต้องระบุถึงแต่เฉพาะสินค้าตามใบสั่งซื้อนี้เท่านั้น
  10.2. ใบกำกับสินค้าให้มีสำเนา 4 (สี่) ฉบับและระบุหมายเลขของใบสั่งซื้อ หมายเลขสินค้า หมายเลขชิ้นส่วน คำอธิบายสินค้า ปริมาณ หน่วยการขนส่ง ราคาสินค้าทั้งสิ้น และยอดรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น
  10.3. การชำระราคาสินค้าตามใบกำกับสินค้าดังกล่าวไม่ถือเป็นการรับมอบสินค้า ใบกำกับสินค้าจะไม่ได้รับการดำเนินการชำระราคาสินค้าและการชำระราคาสินค้าจะยังไม่ถึงกำหนดจนกว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้าทั้งหมดตามใบกำกับสินค้าและใบกำกับสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งซื้อสินค้าและเอกสารแนบท้ายคำสั่งซื้อสินค้า
  10.4. ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะนำจำนวนเงิน (credit) ที่เกิดจากการปฏิเสธไม่รับสินค้าหรือความไม่ถูกต้องของใบกำกับสินค้าที่มีการชำระเงินแล้วไปหักจากยอดเงินตามใบกำกับสินค้าใด ๆ ทั้งนี้ผู้ซื้อต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอธิบายถึงการหักเงิน (credit) ดังกล่าว

   

 11. การชดใช้ค่าเสียหาย
  11.1. ผู้ขายจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อ (ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบซึ่งจัดทำโดยผู้ซื้อ) ตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องในเรื่องใด (รวมถึงการเรียกร้องค่าสิทธิ การเรียกร้องสำหรับความเสียหายหรือความสูญหายใด ๆ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และแบบ งานออกแบบที่ได้รับการจดทะเบียน สิทธิในงานออกแบบ ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีตามใบสั่งซื้อฉบับนี้
  11.2. ผู้ขายจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อตามสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับความสูญหายหรือความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ของผู้ซื้อหรือบุคคลภายนอกไม่ว่าในลักษณะหรือชนิดใด และตามสิทธิเรียกร้องใด ๆ อันเกี่ยวกับการตายหรือการบาดเจ็บของบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะมีมูลแห่งหนี้มาจากสัญญาหรือละเมิดหรือกฎหมายหรือเป็นผลมาจากการกระทำผิดกฎหมายหรือการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของผู้ขายหรือลูกจ้าง ผู้รับโอนสิทธิหรือตัวแทนของผู้ขาย หรือเป็นผลมาจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามใบสั่งซื้อหรือเกิดขึ้นโดยกรณีอื่นใด ทั้งนี้เมื่อเกิดความสูญหาย ความเสียหาย การตาย หรือการบาดเจ็บนั้นขึ้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสถานที่ของผู้ซื้อ)

   

 12. การเลิกสัญญา
  12.1. ผู้ซื้ออาจเลิกสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยมีเหตุให้เลิกสัญญาโดยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิทธิของผู้ซื้อ และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดหรือหน้าที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ขายเมื่อเกิดเหตุผิดนัดใดๆที่อาจถือเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาได้ ("เหตุผิดนัด") ดังต่อไปนี้
  12.1.1. ผู้ขายไม่คืนเงินหรือหาสินค้าอื่นมาแทนหรือซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง
  12.1.2. ผู้ขายไม่จัดหาสินค้าหรือให้บริการที่เป็นไปตามรายการเฉพาะของสินค้าหรือใบสั่งซื้อ หรือ
  12.1.3. ผู้ขายไม่ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามสัญญานี้
  12.2. ในกรณีที่ผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือทำการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ หรือในกรณีที่ผู้ขายเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีการยื่นขอแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์ ผู้ซื้อ (มีสิทธิ์แต่ไม่มีหน้าที่) กระทำการดังต่อไปนี้ได้ในเวลาใดก็ตามภายหลังเหตุการณ์ข้างต้น
  12.2.1. ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนทันทีโดยทำเป็นคำบอกกล่าว และรวบรวมวัสดุ สินค้า เครื่องมือ และคำอธิบายต่าง ๆ ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ขายไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดคืน หรือ
  12.2.2. ให้ทางเลือกแก่ผู้ขาย หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้ชำระบัญชีหรือบุคคลอื่นใดที่จะดำเนินการตามใบสั่งซื้อต่อไปโดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีหลักประกันเป็นจำนวนเงินตามแต่จะได้ตกลงกัน ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการตามใบสั่งซื้อสินค้าตามสมควรและโดยสุจริต
  12.3. เมื่อมีการเลิกใบสั่งซื้อฉบับนี้โดยมีเหตุให้เลิกสัญญา หากผู้ซื้อเรียกร้อง ผู้ขายจะโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบสิ่งของดังต่อไปนี้แก่ผู้ซื้อ
  12.3.1. สินค้าใด ๆ ที่ผลิตโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งผู้ซื้อได้เรียกร้องมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ/หรือ
  12.3.2. สินค้าใด ๆ ที่ผลิตโดยสมบูรณ์แล้วเป็นบางส่วนและวัสดุที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งหมดที่ผู้ซื้อได้เรียกร้องมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ให้มีการต่อรองราคาสำหรับสินค้าใด ๆ ที่ผลิตโดยสมบูรณ์แล้วเป็นบางส่วนและวัสดุที่มีลักษณะเฉพาะดังกล่าวโดยราคาของสินค้าแต่ละชิ้นที่ส่งมอบจะต้องไม่สูงไปกว่าราคาต่อหน่วยที่มีการระบุไว้ในใบสั่งซื้อ
  12.4. เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาจากผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องหยุดดำเนินการต่าง ๆ ที่ข้องเกี่ยวกับใบสั่งซื้อส่วนที่ถูกบอกเลิกโดยทันที

   

 13. การขยายระยะเวลาและการปรับตารางเวลา
  ผู้ซื้ออาจเลื่อนระยะเวลาการส่งสินค้ามาตรฐานในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ นอกจากนี้ผู้ซื้ออาจเลื่อนระยะเวลาการส่งสินค้าที่ไม่ใช่สินค้ามาตรฐานได้ 1 ครั้งต่อการจัดส่งไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยไม่เสียเบี้ยปรับ การเลื่อนระยะเวลาครั้งที่สามของการส่งสินค้าที่ไม่ใช่สินค้ามาตรฐานจะเกิดขึ้นตามความสะดวกของผู้ซื้อ

   

 14. การปฏิบัติตามกฎหมาย
  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยทั้งโดยเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ทั้งหมด เว้นแต่จะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่น ผู้ขายจะต่อสู้คดี ชดใช้ และดำเนินการไม่ให้ผู้ซื้อ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างและตัวแทนของผู้ซื้อต้องรับผิดในความสูญหาย ความรับผิด เกิดความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายรวมไปถึงค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าทนายความอันเป็นผลมาจากการกระทำผิดกฎหมายหรือการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายของผู้ขาย

   

 15. บทเบ็ดเตล็ด
  15.1. สัญญาฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมความเข้าใจและข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอันเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อตามสัญญานี้และมีผลเป็นการยกเลิกข้อสัญญา ข้อตกลง หรือการเจรจาที่มีมาก่อนทั้งสิ้น การสละสิทธิอันเกิดจากการกระทำผิดตามสัญญานี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิอันเกิดจากการกระทำผิดตามสัญญาใดหรือการกระทำผิดสัญญาอันเกิดขึ้นในภายหลัง การที่ผู้ซื้อเพิกเฉยไม่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดใดในใบสั่งซื้อฉบับนี้อย่างเคร่งครัดหรือต่อการใช้สิทธิตามสัญญานี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นใดอย่างเคร่งครัดหรือที่จะช้สิทธิอื่นใดตามสัญญานี้
  15.2. ผู้ขายไม่อาจโอนสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ที่ผู้ขายมีอยู่ตามใบสั่งซื้อสินค้านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ
  15.3. สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทยโดยที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับกับสัญญาที่ทำในประเทศไทยและที่การปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างผู้ที่พำนักในประเทศไทย ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสละสิทธิโดยชัดแจ้งในการนำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศมาใช้บังคับกับใบสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้
  15.4. จำนวนเงินใด ๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหนี้ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ไม่ว่าจะเป็นหนี้อันเกิดจากการที่ต้องใช้เงินคืนหรืออื่นใด) อาจนำไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ใด ๆ ซึ่งถึงกำหนดแล้วของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้
  15.5. ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดต่อการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาใดอันเกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือไปจากความควบคุมตามสมควรของผู้ซื้อรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อพิพาทด้านแรงงาน อัคคีภัย การห้ามส่งสินค้า การทำสงคราม เหตุสุดวิสัย ความล่าช้าของลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้า การกระทำของรัฐบาลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการยกเลิกสัญญาที่เป็นเหตุให้มีการออกใบสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้โดยลูกค้าของผู้ซื้อ
  15.6. การไม่มีผลบัลคับใช้ การไม่มีผลสมบูรณ์ หรือความผิดกฎหมายของข้อสัญญาใดไม่เป็นผลให้ข้อสัญญาอื่นไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สมบูรณ์หรือผิดกฎหมายไปด้วยหากการสิ้นไปของข้อสัญญาดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อเจตนารมณ์ของสัญญา

IMT(TH)-PUR-FORM-02 REV 00 (STANDARD TERMS AND CONDITION OF PURCHASE)_121003