คำสงวนสิทธิ์

ข้อกำหนดของเว็บไซต์

ข้อกำหนดของเว็บไซต์ (WEBSITE DISCLAIMER)

เว็บไซต์นี้นำเสนอข้อมูล ข้อความ และ/หรือ การอธิบายด้วยความสุจริตและมุ่งเน้นเสนอข้อมูลโดยทั่วไปเพื่อความรวดเร็วในการอ้างอิงและเพื่อการยกตัวอย่างประกอบ โดยมิได้มีเจตนาที่จะให้เป็นการอธิบายที่ครบถ้วนหรือเป็นข้อสรุปของข้อตกลงและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้

ข้อความและการอธิบายที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้มุ่งเน้นเพื่อการอ่านและการตีความในฐานะข้อมูลทั่วไปและเพื่อการยกตัวอย่างประกอบเท่านั้นโดยไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกพัน ไม่ว่าจะถูกบันทึกไว้อย่างไร ยกเว้นข้อตกลงและเงื่อนไขของการซื้อหรือขายหรือการรับประกันที่จัดทำโดยบริษัทฯ ภายใต้เว็บไซต์

เงื่อนไข 

ไอแมกซ์เทค อิเล็กทรอนิกส์ เซนดิเรียน เบอร์หาด (ImaxTech Electronics Sendirian Berhad) ได้ใช้ความพยายามตามสมควรในวิธีการที่จะทำให้แน่ใจถึงความถูกต้อง และคุณภาพของเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันหรือการรับรอง ไม่ว่าโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยาย

นอกจากนี้ ความเห็นต่างๆข้อสรุปหรือข้อมูลอื่นใดในเว็ปไซต์นี้ที่ไม่เกี่ยวของกับธุรกิจอย่างเป็นทางการของไอแมกซ์เทค อิเล็กทรอนิกส์ เซนดิเรียน เบอร์หาด (ImaxTech Electronics Sendirian Berhad)  และ ไอแมกซ์ เทคโนโลจีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Imax Technologies(Thailand) Co.,Ltd.) บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้เรียกว่า “ไอแมกซ์ กรุ๊ป) เป็นที่เข้าใจว่ามิได้ให้ไว้หรือรับรองโดยไอแมกซ์ กรุ๊ป

การเชื่อมโยงจากหรือไปยังเว็บไซต์ภายนอกเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น เว็บไซต์เชื่อมโยงดังกล่าวเป็นของและดำเนินการโดยบุคคลอื่นและดังนั้นจึงมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของไอแมกซ์ กรุ๊ป ดังนั้น ไอแมกซ์ กรุ๊ป จะไม่รับผิดชอบหรือรับรองเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์เหล่านั้น หรือไม่ว่าจะมีการระบุชื่อบุคคลอื่นไว้ในเว็บไซต์นี้หรือในสินค้าหรือบริการของบุคคลเหล่านั้นก็ตาม

นอกจากนี้ ไอแมกซ์ กรุ๊ป มิได้แสดงนัยยะถึงการรับรองอย่างเป็นทางการ หรือมิได้รับผิดชอบต่อข้อมูล สินค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์ภายนอก และมิได้รับรองความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จัดทำโดยเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น

ไอแมกซ์ กรุ๊ป ไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูล ซอฟแวร์ สินค้าและบริการในเว็บไซต์นี้ จะไม่ถูกรบกวนหรือไม่มีความผิดพลาด และไม่รับรองหรือรับประกันว่าความบกพร่องนั้นจะถูกแก้ไข หรือบริการหรือเซิฟเวอร์ที่ใช้งานจะปราศจากไวรัสหรือไม่มีส่วนประกอบใดๆที่เป็นอันตราย

ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้อ่านเว็ปไซต์ติดต่อไอแมกซ์เทค อิเล็กทรอนิกส์ เซนดิเรียน เบอร์หาด (ImaxTech Electronics Sendirian Berhad) หรือ ไอแมกซ์ เทคโนโลจีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Imax Technologies (Thailand) Co.,Ltd.)   เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือการยืนยันบริการที่ได้เสนอโดยบริษัท

ผู้อ่านเว็บไซต์เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการประเมินคุณภาพ ความเพียงพอ ความสมบูรณ์ ข้อดี และประโยชน์ของการบริการ เนื้อหา คำแนะนำ ความเห็นและข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือที่มีอยู่หรือเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ นอกจากนั้นยังควรขอคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งและขอการพิสูจน์ยืนยันความแท้จริงของวัตถุดิบและข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ก่อนที่จะทำการลงทุน ทำธุรกิจ หรือการตัดสินใจทางการค้าใดๆ ที่ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหรือข้อมูลเหล่านั้น 

ไอแมกซ์ กรุ๊ป จะไม่รับผิดชอบในความรับผิดในกรณีใดๆ ไม่ว่าในทางกฎหมาย  หรือในผลจากการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ เว้นแต่ข้อมูลนั้นจะได้รับการยืนยันจากทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร